Invoering woonplaatsbeginsel beschermd wonen uitgesteld - ClientondersteuningPLUS
Invoering woonplaatsbeginsel beschermd wonen uitgesteld

Nieuws > Invoering woonplaatsbeginsel beschermd wonen uitgesteld

Invoering woonplaatsbeginsel beschermd wonen uitgesteld

Bron: VGN

Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) en de VNG hadden 21 februari een overleg over het traject Beschermd Thuis. De staatssecretaris liet weten invoering van een woonplaatsbeginsel en het daarmee samenhangend nieuw verdeelmodel beschermd wonen per 1 januari 2023 niet langer haalbaar te achten.

Bericht ministerie VWS

Het ministerie van VWS bericht hierover als volgt: ‘De invoering van het woonplaatsbeginsel beschermd wonen op 1 januari 2023 is niet meer haalbaar. Met het woonplaatsbeginsel wordt geregeld dat elke gemeente voortaan verantwoordelijk is voor beschermd wonen voor de eigen inwoners.

Door de lange duur van de formatie van het nieuwe kabinet kon het wetsvoorstel niet op tijd ingediend worden. Er zijn daarnaast een aantal aandachtspunten die uitgewerkt moeten worden, in samenhang met het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel woonplaatsbeginsel. Het Rijk, gemeenten en andere partijen gaan hierover in overleg. Hierna wordt bezien in hoeverre bijstelling nodig is van de maatregelen in het kader van de transitie naar beschermd thuis en wat de gevolgen zijn voor het tijdpad.

Het beleid van Rijk en gemeenten is en blijft gericht op de geleidelijk transitie van beschermd wonen naar beschermd thuis. De visie van de commissie Toekomst beschermd wonen (pdf, 981 kB) is daarbij leidend. Mensen met psychische problemen moeten zoveel mogelijk thuis of in de eigen woonplaats kunnen blijven wonen met ambulante ondersteuning. Op 1 januari 2022 zijn gemeenten al gestart met de doordecentralisatie van beschermd wonen. Zij hebben daarover regionale afspraken gemaakt. In dat kader was het streven om per 1 januari 2023 een woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen en een daarmee samenhangend nieuw financieel verdeelmodel in te voeren. Dat is nu echter niet meer haalbaar.’

VNG-reactie

Sinds in 2015 het advies ‘Van beschermd wonen naar een beschermd thuis’ door de commissie-Dannenberg werd opgeleverd, zijn we samen met het rijk en andere partijen een traject in gegaan om dit advies tot uitvoering te brengen. We betreuren de huidige vertraging zeer maar constateren ook dat alle betrokken partijen nog steeds achter de visie zoals verwoord in het advies van de commissie-Dannenberg staan en op koers zijn met de voorbereidingen.

Oproep aan gemeenten

Graag doen we ook een oproep aan gemeenten om de beweging naar een beschermd thuis in alle gemeenten op gang te houden. Dat kan door de tijd van het uitstel te benutten om de start van het nieuwe objectieve verdeelmodel (inclusief de doordecentralisatie) en het woonplaatsbeginsel optimaal voor te bereiden. Daarnaast willen we u vragen om eventuele knelpunten die ontstaan door het uitstel bij ons te melden zodat we deze kunnen betrekken bij het overleg met de staatssecretaris op 9 maart. Dat kan door een e-mail te sturen aan vraagbaakMOBW@vng.nl.